0
  • سبد سفارش کالا

اتحادیه صنف

تاریخ انتشار : ۲۷ شهریور ۱۴۰۱ ساعت ۱۴:۰۷

رزومه، سوابق علمی و شغلی، مسئولیت های اجتماعی، و رئوس برنامه ها و سیاست گذاری های جناب آقای علیرضا عباسی رئیس اتحادیه صنف درودگران و مبلسازان تهران

  جناب آقای علیرضا عباسی رئیس اتحادیه صنف درودگران و مبلسازان تهران

✦ آقای علیرضا عباسی رئیس اتحادیه صنف درودگران و مبلسازان تهران کاندید هیات رئیسه اتاق اصناف نهران می باشند. ایشان جهت تحول بنیادی در صنوف شهرستان تهران پای به عرصه خواند گذاشت. هدف جناب آقای عباسی تشکیل هیات رئیسه قوی، پیشرو، تلاشگر، و خلاق، و نیز حمایت روسای اتحادیه ها و سازمان های ذیربط می باشد تا برنامه های اعلام شده توسط ایشان تحقق یابد.


✦ رزومه پر بار ایشان در زیر قابل مشاهده می باشد.   رزومه، سوابق علمی و شغلی، مسئولیت های اجتماعی، و رئوس برنامه ها و سیاست گذاری های جناب آقای علیرضا عباسی رئیس اتحادیه صنف درودگران و مبلسازان تهران - صفحه 1
   رزومه، سوابق علمی و شغلی، مسئولیت های اجتماعی، و رئوس برنامه ها و سیاست گذاری های جناب آقای علیرضا عباسی رئیس اتحادیه صنف درودگران و مبلسازان تهران - صفحه 2
   رزومه، سوابق علمی و شغلی، مسئولیت های اجتماعی، و رئوس برنامه ها و سیاست گذاری های جناب آقای علیرضا عباسی رئیس اتحادیه صنف درودگران و مبلسازان تهران - صفحه 3
   رزومه، سوابق علمی و شغلی، مسئولیت های اجتماعی، و رئوس برنامه ها و سیاست گذاری های جناب آقای علیرضا عباسی رئیس اتحادیه صنف درودگران و مبلسازان تهران - صفحه 4
   رزومه، سوابق علمی و شغلی، مسئولیت های اجتماعی، و رئوس برنامه ها و سیاست گذاری های جناب آقای علیرضا عباسی رئیس اتحادیه صنف درودگران و مبلسازان تهران - صفحه 5
   رزومه، سوابق علمی و شغلی، مسئولیت های اجتماعی، و رئوس برنامه ها و سیاست گذاری های جناب آقای علیرضا عباسی رئیس اتحادیه صنف درودگران و مبلسازان تهران - صفحه 6
   رزومه، سوابق علمی و شغلی، مسئولیت های اجتماعی، و رئوس برنامه ها و سیاست گذاری های جناب آقای علیرضا عباسی رئیس اتحادیه صنف درودگران و مبلسازان تهران - صفحه 7
   رزومه، سوابق علمی و شغلی، مسئولیت های اجتماعی، و رئوس برنامه ها و سیاست گذاری های جناب آقای علیرضا عباسی رئیس اتحادیه صنف درودگران و مبلسازان تهران - صفحه 8