0
  • سبد سفارش کالا

اتحادیه صنف

تاریخ انتشار : ۱۳ شهریور ۱۴۰۱ ساعت ۱۴:۰۷

بسمه تعالیشماره : ۱۴۱۸۶۳/ب.م

تاریخ : ۱۴۰۱/۰۶/۰۵
از: اتاق اصناف تهران


به: اتحادیه صنف درودگران و مبلسازان تهران


موضوع: بخشودگی جرایم مالیاتی به مناسبت گرامیداشت هفته دولت و تکریم مودیانسلام علیکم ،


احتراما ، به پیوست تصویر نامه شماره ۶۸۵۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۳۰ اتاق اصناف ایران در خصوص بخشودگی جرایم مالیاتی به مناسبت گرامیداشت هفته دولت و تکریم مودیان به همراه ضمائم پیوستی جهت اطلاع و بهره برداری لازم ارسال می گردد .


و من الله التوفیق

قاسم نوده فراهانی

رئیس اتاق اصناف تهران
نامه جناب آقای قاسم نوده فراهانی با موضوع بخشودگی جرایم مالیاتی به مناسبت گرامیداشت هفته دولت و تکریم مودیان


بسمه تعالی
شماره : ۷/۵۶/۶۸۵۶

تاریخ : ۱۴۰۱/۰۵/۳۰
از: اتاق اصناف ایران


به: روسای محترم اتاق های اصناف سراسر کشور


موضوع: بخشودگی جرایم مالیاتی به مناسبت گرامیداشت هفته دولت و تکریم مودیانسلام علیکم ،


احتراما به پیوست تصویر نامه شماره ۲۰۰/۱۰۷۵۰/ص مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص تفویض اختیار بدون پیش شرط بخشودگی جرایم مالیات و عوارض هر سال / دوره برای مودیانی که تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۰ نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام نمایند :


برای اشخاص حقیقی تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان.


برای اشخاص حقوقی تا سقف ۳۰۰ میلیون تومان .


به مناسبت گرامیداشت هفته دولت و تکریم مودیان مالیاتی ارسال می گردد .


مقتضی است مراتب را به نحو شایسته به کلیه اتحادیه ها و کارفرمایان صنفی اطلاع رسانی فرمایند .


سعید ممبینی
نامه جناب آقای سعید ممبینی با موضوع بخشودگی جرایم مالیاتی به مناسبت گرامیداشت هفته دولت و تکریم مودیان


بسمه تعالی
شماره : ۲۳۰/۱۰۶۷۹/ص

تاریخ : ۱۴۰۱/۰۵/۲۵
اداره کل امور مالیاتی


موضوع: بخشودگی جرایم مالیاتی به مناسبت گرامیداشت هفته دولت و تکریم مودیانبا سلام و احترام ،


به مناسبت گرامیداشت هفته دولت و تکریم مودیان محترم مالیاتی ، بخشودگی جرایم مالیات و عوارض هر سال / دوره برای مودیانی که تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۰ نسبت به پرداخت بدهی سال یا دوره مربوط اقدام نمایند .


در خصوص اشخاص حقیقی تا سقف دو میلیارد ( ۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ) ریال و در مورد اشخاص حقوقی تا سقف سه میلیارد (۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ) ریال بدون پیش شرط به مدیران کل امور مالیاتی تفویض می گردد .


داود منظور
نامه جناب آقای داود منظور با موضوع بخشودگی جرایم مالیاتی به مناسبت گرامیداشت هفته دولت و تکریم مودیان