0
  • سبد سفارش کالا

اتحادیه صنف

تاریخ انتشار : ۱۳ شهریور ۱۴۰۱ ساعت ۱۰:۱۱

بسمه تعالیشماره : ۱۴۲۲۴۴/ب.م

تاریخ : ۱۴۰۱/۰۶/۰۶
از: اتاق اصناف تهران


به: اتحادیه صنف درودگران و مبلسازان تهران


موضوع: اطلاع رسانی در خصوص استفاده از شماره اقتصادی جدیدسلام علیکم ،


احتراما ، به پیوست تصویر نامه شماره ۷/۵۶/۶۸۵۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۳۰ اتاق اصناف ایران در خصوص استفاده از شماره اقتصادی جدید به همراه ضمائم پیوستی جهت اطلاع و بهره برداری لازم ارسال می گردد .


و من الله التوفیق

قاسم نوده فراهانی

رئیس اتاق اصناف تهران
نامه جناب آقای قاسم نوده فراهانی با موضوع اطلاع رسانی در خصوص استفاده از شماره اقتصادی جدید


بسمه تعالی
شماره : ۷/۵۶/۶۰۵۸

تاریخ : ۱۴۰۱/۰۵/۳۰
از: اتاق اصناف ایران


به: روسای محترم اتاق های اصناف سراسر کشور


موضوع: اطلاع رسانی در خصوص استفاده از شماره اقتصادی جدیدسلام علیکم ،


احتراما ، به پیوست تصویر نامه شماره ۲۳۰/۱۰۶۷۹/ص مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۵ سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص اجرای قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان با عنایت به ماده (۶) آئین نامه اجرایی تبصره (۳) ماده (۱۶۹) قانون مالیات های مستقیم و ماده (۸) آئین نامه اجرایی ماده (۹۵) قانون مذکور ، شماره اقتصادی جدید از تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۱ برای هر یک از پرونده های مالیاتی توسط سازمان امور مالیاتی کشور ، تعیین و از طریق پیامک به مودیان محترم اطلاع رسانی گردیده است . ضمنا شماره های اقتصادی تخصیص یافته از طریق درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان به نشانی www.my.tax.gov.ir نیز در دسترس می باشد .


بر همین اساس از تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۱ مودیان مکلفند در صورتحساب های فروش کالا و عرضه خدمات شماره اقتصادی جدید خود و خریدار را درج نمایند . در غیر این صورت مشمول جرائم قانونی مربوط خواهند گردید .


خواهشمند است مراتب را به نحو شایسته به کلیه اتحادیه ها و کارفرمایان صنفی اطلاع رسانی فرمایند .


سعید ممبینی
نامه جناب آقای سعید ممبینی با موضوع اطلاع رسانی در خصوص استفاده از شماره اقتصادی جدید


بسمه تعالی
شماره : ۲۳۰/۱۰۶۷۹/ص

تاریخ : ۱۴۰۱/۰۵/۲۵
جناب آقای ممبینی


رئیس محترم اتاق اصناف ایران


موضوع: اطلاع رسانی در خصوص استفاده از شماره اقتصادی جدیدبا سلام و احترام ،


هماهنگونه که استحضار دارید ، در اجرای قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان و با عنایت به ماده (۶) آئین نامه اجرایی تبصره (۳) ماده (۱۶۹) قانون مالیات های مستقیم و ماده (۸) آئین نامه اجرایی ماده (۹۵) قانون مذکور ، شماره اقتصادی جدید از تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۱ برای هریک از پرونده های مالیاتی ( اعم از پرونده های موجود و یا ثبت نام های جدید ) توسط سازمان امور مالیاتی کشور ، تعیین و از طریق پیامک به مودیان محترم مالیاتی اطلاع رسانی گردیده است . شماره های اقتصادی تخصیص یافته به مودیان از طریق درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان به نشانی www.my.tax.gov.ir نیز در دسترس می باشد . برهمین اساس مودیان مکلفند در صورتحساب های فروش کالا و عرضه خدمات (حسب مورد الکترونیکی یا فیزیکی ) ، قراردادها و سایر اسناد مشابهی که از تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۱ (از فصل پائیز سال ۱۴۰۱ و پس از آن ) صادر می کنند ، شماره اقتصادی جدید خود و خریدار یا طرف معامله را درج نمایند ، در غیر این صورت مشمول جرایم قانونی مربوط خواهند شد .


با عنایت به اهمیت موضوع ، خواهشمند است دستور فرمائید ، مراتب به نحو مقتضی ، به اعضا محترم آن مجموعه به منظور مراجعه به درگاه مذکور ، جهت مشاهده و بهره برداری از شماره اقتصادی جدید خود ، اطلاع رسانی گردد .


محمد تقی پاکدامن

معاون درآمدهای مالیاتی
نامه جناب آقای محمد تقی پاکدامن با موضوع اطلاع رسانی در خصوص استفاده از شماره اقتصادی جدید