0
  • سبد سفارش کالا

اتحادیه صنف

تاریخ انتشار : ۲ امرداد ۱۴۰۱ ساعت ۱۷:۰۱

بسمه تعالیمالیات

شماره : ۱۳۵۴۷۱/ب . م

تاریخ : ۱۴۰۱/۰۴/۲۸
از: اتاق اصناف تهران


به: اتحادیه صنف درودگران و مبلسازان تهران


موضوع: لزوم ارائه اطلاعات نحوه محاسبه مالیات به مودیانسلام علیکم ،


احتراما ، به پیوست تصویر نامه شماره ۵۵۲۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۵ اتاق اصناف ایران در خصوص لزوم ارائه اطلاعات نحوه محاسبه مالیات به مودیان به همراه دستورالعمل پیوستی جهت اطلاع ارسال می گردد .


و من الله التوفیق

قاسم نوده فراهانی

رئیس اتاق اصناف تهران
نامه جناب آقای قاسم نوده فراهانی با موضوع لزوم ارائه اطلاعات نحوه محاسبه مالیات به مودیان


بسمه تعالی
شماره : ۷/۵۶/۵۰۲۸

تاریخ : ۱۴۰۱/۰۴/۱۲
از: اتاق اصناف ایران


به: روسای محترم اتاق های اصناف سراسر کشور


موضوع: لزوم ارائه اطلاعات نحوه محاسبه مالیات به مودیانسلام علیکم ،


احتراما ، به پیوست تصویر بخشنامه شماره ۲۳۰/۱۵۵۹۵/د مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۸ سازمان امور مالیاتی کشور با موضوع ارائه اطلاعات نحوه شناسایی درآمد مشمول مالیات در اوراق تشخیص مالیات صادره ناشی از تولید اظهارنامه برآوردی در اجرای قسمت اخیر ماده (۹۷) قانون مالیات های مستقیم ارسال می گردد .


خواهشمند است مراتب را به نحو شایسته به کلیه اتحادیه ها و کارفرمایان صنفی اطلاع رسانی فرمایند .


سعید ممبینی
نامه آقای سعید ممبینی در رابطه با لزوم ارائه اطلاعات نحوه محاسبه مالیات به مودیان


بسمه تعالی
شماره : ۲۳۰/۱۵۵۹۵/د

تاریخ : ۱۴۰۱/۰۳/۱۸
سرپرست محترم دفتر امور هماهنگی شهر و استان تهران


مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ


مدیر کل محترم امور مالیاتی ...در اجرای حکم قسمت اخیر ماده (۹۷) قانون مالیات های مستقیم ، سازمان متبوع برای بخشی از مودیانی که اظهارنامه مالیاتی تسلیمی عملکرد سال ۱۳۹۹ آنها مستند به مفاد تبصره (۳) ماده (۲۲) آئین نامه اجرایی موضوع ماده (۲۱۹) اصلاحی مصوب ۱۳۹۴ قانون یاد شده مطابق مقررات نبوده است ، اظهارنامه برآوردی سیستمی تولید و نسبت به مطالبه مالیات براساس برگ تشخیص صادره اقدام نموده است . لازم به ذکر است ، به موجب حکم ماده صدرالاشاره ، در صورتیکه این دسته از مودیان به برگ تشخیص مطالبه مالیات معترض باشند می بایست ظرف مدت سی روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات ، ضمن اعتراض به برگ تشخیص صادره ، نسبت به ارائه اظهارنامه مالیاتی مطابق مقررات مربوط اقدام کنند تا اعتراض آنها طبق مقررات قانون مذکور مورد رسیدگی قرار گیرد . نظر به ضرورت ارائه اطلاعات مبنای تشخیص مالیات به مودی و به منظور اجرای صحیح حکم ماده (۲۳۷ ) قانون مالیات های مستقیم ، جزئیات گزارش مبنای صدور برگ تشخیص ناشی از تولید اظهارنامه برآوردی طی یک فقره نامه استاندارد همزمان با صدور برگ تشخیص در سامانه عملیاتی سازمان تولید و قابل بهره برداری و ارائه به مودیان مالیاتی می باشد لیکن به قرار اطلاع واصله ، برخی از همکاران محترم در ادارات کل امور مالیاتی به دلیل عدم آشنایی با روند اقدامات مذکور در سامانه ، از ارائه فرم گزارش موصوف به مودی در زمان استعلام مودی از نحوه تشخیص مالیات ، خودداری می نمایند که این امر موجبات نارضایتی مودیان محترم مالیاتی را فراهم نموده است . لذا به موجب این دستورالعمل تاکید می شود ، ادارات امور مالیاتی در اجرای حکم ماده (۲۳۷) قانون مالیات های مستقیم مکلفند ، در صورت استعلام مودی از نحوه تشخیص مالیات ، گزارش مذکور را از سامانه عملیاتی سازمان استخراج و در اختیار مودیان محترم مالیاتی قرار دهند . لازم به ذکر است جزئیات اطلاعات مبانی هر یک از قواعد اعلام شده در نامه استاندارد اشاره شده از طریق گزارش (۱۶۲) در سامانه جستجو و استخراج اطلاعات مالیاتی قابل دستیابی می باشد .
نامه آقای محمد تقی پاکدامن - صفحه 1
نامه آقای محمد تقی پاکدامن - صفحه 2