0
  • سبد سفارش کالا

اتحادیه صنف

تاریخ انتشار : ۲ امرداد ۱۴۰۱ ساعت ۱۵:۱۵

بسمه تعالیابلاغ اکترونیکی اوراق مالیاتی

شماره : ۱۳۵۶۵۶/ب . م

تاریخ : ۱۴۰۱/۰۴/۲۹
از: اتاق اصناف تهران


به: اتحادیه صنف درودگران و مبلسازان تهران


موضوع: ترتیبات ابلاغ اکترونیکی اوراق مالیاتیسلام علیکم ،


احتراما ، به پیوست تصویر نامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۵۳۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۵ سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص تبصره (۱) ماده (۲۱۹) قانون مالیات های مستقیم و بند (ح) ماده (۶۸) و ترتیبات ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی جهت اطلاع ارسال می گردد .


و من الله التوفیق

قاسم نوده فراهانی

رئیس اتاق اصناف تهران
نامه جناب آقای قاسم نوده فراهانی با موضوع ترتیبات ابلاغ اکترونیکی اوراق مالیاتی


بسمه تعالی
شماره : ۲۰۰/۱۴۰۱/۵۳۱

تاریخ : ۱۴۰۱/۰۴/۲۵
مخاطبان / ذینفعان: ادارات کل امور مالیاتی


موضوع: ترتیبات ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتیبا عنایت به تبصره (۱) ماده (۲۱۹) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ و بند (ح) ماده (۶۸) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ، ترتیبات ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی به شرح زیر مقرر می شود :


ماده ۱ ) تعاریف :

۱ ـ سازمان : سازمان امور مالیاتی کشور


۲ ـ مودی : تمامی اشخاصی که بر مبنای قوانین مالیاتی ( اعم از قوانین مالیات های مستقیم ، مالیات بر ارزش افزوده ، پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان ) و یا احکام مالیاتی سایر قوانین ( از جمله قوانین بودجه ، قوانین برنامه های توسعه و... ) برای آن ها به هر نحو یا در هر مرحله از طریق سامانه های سازمان ، اوراق مالیاتی قابل ابلاغ صادر می شود .


۳ ـ اوراق مالیاتی : عبارت است از کلیه اوراق صادره ( ثبت شده ) قابل ابلاغ به مودی توسط سازمان های مالیاتی .


۴ ـ ابلاغ الکترونیکی : ابلاغ اوراق مالیاتی با استفاده از بسترهای الکترونیکی ، مخابراتی یا سایر شیوه های نوین .


۵ ـ حساب کاربری : کارپوشه الکترونیکی که به هر یک از مودیان ثبت نام شده در نظام مالیاتی ، جهت دسترسی به خدمات مالیاتی الکترونیکی ، حسب مورد اختصاص می یابد . حساب کاربری هر مودی دارای شناسه کاربری و گذر واژه یکتاست .


۶ ـ درخواست خدمات الکترونیکی : فرمی الکترونیکی که مودی در قالب آن ، تقاضای خود را برای بهره مندی از خدمات الکترونیکی نظیر ابلاغ اوراق مالیاتی ، ثبت اعتراضات ، درخواست های مرتبط با اوراق قطعی و ... اعلام و تائید می نماید که از شرایط و آثار ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی و واکنش های الکترونیکی خود نسبت به این اوراق مطلع است .


۷ ـ ق . م . م : قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۰۳ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن .


ماده ۲ ) : ترتیبات ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی :

۱ ـ تمامی مودیان دارای ثبت نام در نظام مالیاتی که درخواست خدمات الکترونیکی را تائید و ارسال کرده اند ، مشمول خدمات ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی می شوند . برای این دسته از مودیان ، اوراق مالیاتی بلافاصله پس از صدور در سامانه مالیاتی در حساب کاربری مودی بارگذاری و همزمان ، پیامک اطلاع رسانی برای وی ارسال می شود . حسب واکنش مودی به اوراق بارگذاری شده ، ابلاغ الکترونیکی به نحو زیر محقق و ضمن ارسال پیامک اطلاع رسانی مناسب برای مودی ، تاریخ ابلاغ در اوراق و سامانه ها منعکس می شود .


۲ ـ چنانچه مودی ظرف ده روز ( شامل روز بارگذاری برگه ) با مراجعه به حساب کاربری خود نسبت به رویت اوراق بارگذاری شده اقدام نماید ، ابلاغ واقعی به شخص مودی محسوب شده و تاریخ رویت به عنوان تاریخ ابلاغ به شخص مودی در نظر گرفته می شود .


۳ ـ صدور حکم مراجع قضایی مبنی بر ابطال شماره اقتصادی .


ماده ۳ ) اصالت اوراق بارگذاری شده در حساب کاربری :

۱ ـ با توجه به یکتا و محرمانه بودن نام کاربری و گذرواژه ماموران مالیاتی برای ورود به سامانه های سازمان ، صدور اوراق در سامانه در حکم امضای برگه توسط مامور مالیاتی مربوط ( از جمله حکم ماده ۲۳۷ ق . م . م ) است . لذا تا زمان پیاده سازی امضای الکترونیکی در سامانه های سازمان ، اوراق بارگذاری شده در حساب کاربری مودی بدون امضای فیزیکی در تمام مراجع مالیاتی قابل قبول خواهد بود .


۲ ـ امکان رویت تاریخ ابلاغ و اصالت سنجی سیستمی اوراقی که از طریق سیستم ابلاغ در اختیار مودی قرار گرفته است ، با در نظر گرفتن قوانین و مقررات و رعایت محرمانگی اطلاعات ، برای مراجع درون و برون سازمانی فراهم است .


ماده ۴ ) غیرفعال سازی حساب کاربری :

در موارد زیر مودی از شمول ابلاغ الکترونیکی خارج و حساب کاربری وی غیرفعال می شود ، اوراق مالیاتی این گروه از مودیان باید وفق مواد ۲۰۳ الی ۲۰۹ ق . م . م به صورت فیزیکی ابلاغ شود ، در مورد اشخاص حقیقی در صورت فوت مودی و در مورد اشخاص حقوقی در صورت ثبت انحلال آنها در مرجع ثبت شرکت ها ، مودی از شمول ابلاغ الکترونیکی خارج می شود ، غیرفعال سازی حساب کاربری به صورت خودکار توسط سیستم و بر مبنای اطلاعات روزانه دریافتی از سرویس متوفیان ثبت احوال و سرویس آگهی تغییرات ثبت شرکت ها ، انجام می گیرد . در صورت عدم امکان دریافت سرویس های مذکور از مراجع ذیربط ، اداره امور مالیاتی مربوط می تواند بر مبنای مدارک دریافتی از وراث متوفی یا مدیر تصفیه شرکت منحله ، نسبت به غیرفعال سازی حساب کاربری مودی اقدام کند .


۱ ـ اشخاص ورشکسته در صورت وصول رای قطعی دادگاه مبنی بر ورشکستگی مودی ، از شمول ابلاغ الکترونیکی خارج می شوند و اداره امور مالیاتی ذیربط باید بلافاصله پس از دریافت رای مذکور نسبت به غیرفعال سازی حساب کاربری مودی اقدام کند .


۲ ـ چنانچه براساس وصول آرای قطعی مراجع قضایی ، تائیدیه سازمان پزشکی قانونی یا تائیدیه رسمی بیمارستان ها و مراکز درمانی معتبر برای اداره امور مالیاتی محرز شود که مودی به دلیل مشکلات ذهنی یا جسمی قادر به استفاده از حساب کاربری خود نیست ، اداره امور مالیاتی باید نسبت به غیرفعال سازی حساب کاربری مودی اقدام نماید .


ماده ۵ ) اعتراض مودی به صحت ابلاغ الکترونیکی :

اعتراض به صحت ابلاغ الکترونیکی ، در موارد زیر مجاز بوده و از طریق هیات موضوع ماده ۲۱۶ ق . م .م قابل رسیدگی خواهد بود :


۱ ـ مودی ، متکی بر دلایل و اسناد و مدارک معتبر اثبات نماید ، به دلیل عدم دسترسی به سامانه های رایانه ای / مخابراتی یا نقض در این سامانه ها از بارگذاری اوراق یا مفاد ابلاغ مطلع نشده است .


۲ ـ ابلاغ الکترونیکی در شرایط انجام گرفته باشد که حساب کاربری مودی می بایست غیرفعال بوده و یا مودی از شمول ابلاغ الکترونیکی خارج شده باشد .


ماده ۶ ) قواعد و ساز و کارهای اجرایی ابلاغ الکترونیکی :

مقررات و قواعد عام ابلاغ الکترونیکی از جمله شرایط بهره مندی از این خدمت ، مواعد ، شیوه تائید اصالت اوراق ابلاغی و نیز اعتراض به ابلاغ الکترونیکی ، در این دستورالعمل تعیین شده است . دفتر امور مودیان و خدمات مالیاتی موظف است با هماهنگی و تائید معاونت درآمدهای مالیاتی به ترتیب زیر نسبت به بررسی ، وضع و ابلاغ قواعد جدید و ساز و کارهای اجرایی مرتبط با این دستورالعمل اقدام نماید .


۱ ـ تعیین ساز و کارها و تهیه شیوه نامه های اجرایی لازم برای پیاده سازی مفاد این دستورالعمل از جمله نحوه فعال سازی و غیرفعال سازی حساب کاربری برای مودیان ، شیوه های اخذ درخواست خدمات الکترونیک از مودیان ، نحوه نظارت بر فرآیندهای مربوط و سایر ساز و کارهای مرتبط یا اجرای این دستورالعمل .


۲ ـ بازبینی قواعد و ابلاغ الکترونیکی در مواردی که به علت بروز الزامات اجرایی یا تغییرات قانونی ، برای اوراق مالیاتی خاص نیاز به تغییر با بازبینی بخشی از قواعد ( مانند رعایت فاصله زمانی میان صدور و بارگذاری برگه ، دریافت تائیدیه های سیستمی و ... با اجتناب از ابلاغ الکترونیکی برای اوراق خاص ) باشد . در صورت ایجاد الزامات قانونی و اجرایی جدید ، دفاتر ستادی ذیربط مکلفند مراتب را به همراه تمام مستندات و الزامات قانونی جهت اعمال به دفتر امور مودیان و خدمات مالیاتی اعلام نمایند .


۳ ـ طراحی و پیاده سازی سامانه مدیریت یکپارچه ابلاغ جهت پیگیری و نظارت بر ابلاغ اوراقی که از فرآیند ابلاغ الکترونیکی خارج می شوند ، ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ این شیوه نامه با همکاری واحدهای ذیربط در معاونت فناوری های مالیاتی .


ماده ۷ ) ابلاغ دستورالعمل

این دستورالعمل در (۷) ماده تهیه و از تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۱ لازم الاجرا می باشد .


داود منظور
نامه جناب آقای داود منظور در رابطه با ترتیبات ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی - صفحه ۱
نامه جناب آقای داود منظور در رابطه با ترتیبات ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی - صفحه ۲
نامه جناب آقای داود منظور در رابطه با ترتیبات ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی - صفحه ۳