0
  • سبد سفارش کالا

اتحادیه صنف

تاریخ انتشار : ۲ امرداد ۱۴۰۱ ساعت ۱۲:۲۷

بسمه تعالیکد اقتصادی

شماره : ۱۳۵۶۵۶/ب . م

تاریخ : ۱۴۰۱/۰۴/۲۹
از: اتاق اصناف تهران


به: اتحادیه صنف درودگران و مبلسازان تهران


موضوع: ترتیبات مربوط به اعلام شماره اقتصادی جدید به مودیان و نحوه استفاده از آناحتراما به پیوست تصویر نامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۵۳۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۶ سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و آئین نامه اجرایی تبصره (۳) ماده (۱۶۹) قانون مالیات های مستقیم و ترتیبات مربوط به اعلام شماره اقتصادی جدید به مودیان و نحوه استفاده از آن جهت اطلاع و بهره برداری لازم ارسال می گردد .


و من الله التوفیق

قاسم نوده فراهانی

رئیس اتاق اصناف تهران
بسمه تعالی
شماره : ۲۰۰/۱۴۰۱/۵۳۲

تاریخ : ۱۴۰۱/۰۴/۲۶
مخاطبان / ذینفعان: ادارات کل امور مالیات


موضوع: ترتیبات مربوط به اعلام شماره اقتصادی جدید به مودیان و نحوه استفاده از آندر اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و با توجه به ضرورت تخصیص و بهره برداری از شماره اقتصادی و با عنایت به ماده ۶ آئین نامه اجرایی تبصره (۳) ماده (۱۶۹) قانون مالیات های مستقیم و ماده (۸) آئین نامه اجرایی ماده (۹۵) قانون مذکور ، ترتیبات اجرایی مربوط به استفاده از شماره اقتصادی جدید به شرح ذیل مقرر می گردد :


ماده ۱ ) تعاریف :

۱ ـ ق . م . م : قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۰۳ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن .


۲ ـ آئین نامه اجرایی : آئین نامه اجرایی موضوع تبصره (۳) ماده (۱۶۹) ق . م . م


۳ ـ سازمان : سازمان امور مالیاتی کشور


۴ ـ مودی : کلیه اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل ( شامل اشخاص حقیقی انفرادی ، مشارکت های مدنی ( اعم از قهری و اختیاری ) و اتباع خارجی ) مشمول آئین نامه اجرایی .


۵ ـ صورتحساب فروش کالا یا ارائه خدمات : فرمی است دارای شماره منحصر به فرد مالیاتی که متناسب با نوع کسب و کار توسط سازمان ، تعیین و اعلام می شود .


۶ ـ پرونده مالیاتی : مجموعه سوابق مالیاتی مودی متناظر به ثبت نام در نظام مالیاتی که شامل کلیه اطلاعات و اسناد مربوط به مالیات بر درآمد ( حسب مورد مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی یا صاحبان مشاغل ) ، مالیات بر ارزش افزوده ، مالیات های تکلیفی و حقوق ، مالیات حق تمبر می باشد .


ماده ۲ ) نحوه تخصیص شماره اقتصادی :

در اجرای مواد (۶) و (۷) آئین نامه اجرایی برای تمامی مودیانی که ثبت نام خود در نظام مالیاتی را تکمیل کرده باشند ، شماره اقتصادی منحصر به فرد از سوی سازمان تخصیص داده می شود . در مورد اشخاص حقیقی انفرادی به ازاء هر پرونده شماره اقتصادی مجزا به مودی اختصاص می یابد .


تبصره ۱ : چنانچه صاحبان مشاغل بر مبنای مجوز صادره از مراجع ذیصلاح ، بیش از یک محل فعالیت ( برای همان مجوز ) داشته باشند ، برای تمام این محل ها فقط یک ثبت نام صورت گرفته و یک شماره اقتصادی تخصیص خواهد یافت .


تبصره ۲ : در مورد کارگاه ها و واحدهای تولیدی که نوع فعالیت آنان ایجاد دفتر یا فروشگاه در یک یا چند محل دیگر را اقتضاء می نماید ، برای مودی مربوط یک شماره اقتصادی تخصیص یافته و در کلیه محل ها مورد استفاده قرار خواهد گرفت .


ماده ۳ ) دسترسی مودیان به شماره اقتصادی صادره :

پس از تکمیل ثبت نام مودی ، شماره اقتصادی توسط سیستم صادر و بلافاصله از طریق پیامک به وی اطلاع رسانی می شود . شماره های اقتصادی تخصیص یافته به مودیان از طریق درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان به نشانی my.tax.gov.ir در دسترس آنان می باشد . در این درگاه فهرستی از شماره های اقتصادی صادره مربوط به مودیان مالیاتی برای تمامی پرونده های مالیاتی به تفکیک شماره اقتصادی فعال و غیرفعال در اختیار مودیان قرار می گیرد .


به علاوه در صورت درخواست مودی ، امکان دریافت شماره اقتصادی مرتبط با پرونده وی از طریق ارسال پیامک به شماره تلفن همراه اعتبارسنجی شده ایشان نیز وجود دارد .


ماده ۴ ) نحوه استفاده از شماره اقتصادی :

از تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۱ شماره اقتصادی جدید ، وفق ماده (۲) این دستورالعمل برای هر یک از پرونده های مالیاتی ( اعم از پرونده های موجود و یا ثبت نام های جدید ) تعیین و از طریق حساب کاربری و پیامک به مودیان مربوط اعلام خواهد شد . با عنایت به مواد (۶) و (۷) و فصول (۳) و (۴) آئین نامه اجرایی ، مودیان مکلفند بر روی صورتحساب های فروش کالا و عرضه خدمات ( حسب مورد الکترونیکی یا فیزیکی ) ، قراردادها و سایر اسناد مشابهی که از تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۱ ( از فصل پائیز سال ۱۴۰۱ و پس از آن ) صادر می کنند شماره اقتصادی جدید خود و خریدار یا طرف معامله را درج نمایند ، در غیر این صورت مشمول جرایم قانونی مربوط به شرح ماده (۶) این دستورالعمل می شوند .


ماده ۵ ) غیرفعال سازی یا ابطال شماره اقتصادی :

وفق ماده ۱۷ آئین نامه اجرایی ، در موارد ذیل شماره اقتصادی تخصیص یافته به مودیان باطل شده و مودیان مربوط مجاز به استفاده از آن در صدور صورتحساب های قراردادها و سایر اسناد نمی باشند ،


۱ ـ فوت اشخاص حقیقی یا اعلام مودی مبنی بر خاتمه فعالیت اقتصادی .


۲ ـ انحلال اشخاص حقوقی ثبت شده پس از اتمام عملیات تصفیه و اعلام ختم تصفیه و در مورد سایر اشخاص حقوقی پس از لغو مجوز فعالیت .


۳ ـ صدور حکم مراجع قضایی مبنی بر ابطال شماره اقتصادی .


تبصره : در مواقعی که ثبت نام مودیان به طور موقت غیرفعال می شود ، شماره اقتصادی ابطال نمی شود و مودیان مجاز به استفاده از شماره اقتصادی جهت فعالیت اقتصادی مرتبط با این ثبت نام نمی باشند .


ماده ۶ ) جرایم مرتبط با شماره اقتصادی :

با عنایت به ماده (۱۶۹) ق . م . م و ماده (۱۹) آئین نامه اجرایی مشمولان این دستورالعمل در صورت عدم انجام تکالیف قانونی مربوط به صدور صورتحساب و استفاده از شماره اقتصادی ، مشمول جرایم مالیاتی به شرح جدول زیر می شوند :
جدول شرح تخلف و میزان جریمه

نظر به ضرورت استفاده از شماره اقتصادی معتبر مرتبط با پرونده مالیاتی مودی ، استفاده از شماره اقتصادی ابطال شده در حکم عدم درج شماره اقتصادی است . به علاوه استفاده از شماره اقتصادی در موارد زیر مجاز نمی باشد :


۱ ـ استفاده از شماره اقتصادی پرونده ای که مودی آن را غیرفعال اعلام نموده است .


۲ ـ استفاده از شماره اقتصادی یک پرونده در صورت حساب های مرتبط با سایر پرونده های همان مودی ، در مورد مودیانی که دارای چندین شماره اقتصادی فعال باشد .


ماده ۷ ) ابلاغ و اجرای دستورالعمل :

این دستورالعمل در (۷) ماده و (۳) تبصره تهیه شده است . معاونت فناوری های مالیاتی مکلف است با ایجاد زیرساخت های لازم در سامانه های سازمان ، امکان اجرای مفاد آن را وفق زمان بندی ماده (۴) این دستورالعمل فراهم آورد .


داود منظور
نامه داود منظور در رابطه با ترتیبات مربوط به اعلام شماره اقتصادی جدید به مودیان و نحوه استفاده از آن - صفحه ۱
نامه داود منظور در رابطه با ترتیبات مربوط به اعلام شماره اقتصادی جدید به مودیان و نحوه استفاده از آن - صفحه ۲
نامه داود منظور در رابطه با ترتیبات مربوط به اعلام شماره اقتصادی جدید به مودیان و نحوه استفاده از آن - صفحه ۳