0
  • سبد سفارش کالا

اتحادیه صنف

تاریخ انتشار : ۲۵ تیر ۱۴۰۱ ساعت ۱۱:۱۹

بازدید جناب آقای قاسم نوده فراهانی (ریاست محترم اتاق اصناف تهران و نماینده وزیر صمت در اتاق اصناف) به همراه جناب آقای عباسی (رئیس اتحادیه صنف درودگران و مبلسازان تهران)، جناب آقای محمد مهدی برادران (معاون صنایع عمومی وزیر صمت)، جناب آقای سید محمد موسوی (معاون صنایع ماشین آلات و تجهیزات) و جناب آقای شکرالهی (مدیر کل لوازم خانگی) از دستاوردها و جدیدترین تولیدات کارآفرینان صنعت چوب و مبلمان در نمایشگاه بین المللی تهران

 بازدید جناب آقای قاسم نوده فراهانی به همراه جناب آقای محمد مهدی برادران، جناب آقای سید محمد موسوی و جناب آقای شکرالهی از دستاوردها و جدیدترین تولیدات کارآفرینان صنعت چوب و مبلمان در نمایشگاه بین المللی تهران
 بازدید جناب آقای قاسم نوده فراهانی به همراه جناب آقای محمد مهدی برادران، جناب آقای سید محمد موسوی و جناب آقای شکرالهی از دستاوردها و جدیدترین تولیدات کارآفرینان صنعت چوب و مبلمان در نمایشگاه بین المللی تهران