0
  • سبد سفارش کالا

اتحادیه صنف

تاریخ انتشار : ۲۱ تیر ۱۴۰۱ ساعت ۱۹:۲۶

بسمه تعالیتولید دانش بنیان ملی

شماره : ۱۳۳۵۰۳/ب .م

تاریخ : ۱۴۰۱/۰۴/۱۸
از: اتاق اصناف تهران


به: اتحادیه صنف درودگران و مبلسازان تهران


موضوع: احکام مالیاتی قانون جهش تولید دانش بنیانسلام علیکم ،


احتراما ، به پیوست تصویر نامه شماره ۵۰۲۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ اتاق اصناف ایران در خصوص احکام مالیاتی قانون جهش تولید دانش بنیان به منظور حمایت از کالاهای ایرانی به همراه دستورالعمل پیوستی جهت اطلاع و بهره برداری لازم ارسال می گردد .


و من الله التوفیق

قاسم نوده فراهانی

رئیس اتاق اصناف تهران
نامه جناب آقای قاسم نوده فراهانی با موضوع احکام مالیاتی قانون جهش تولید دانش بنیان


بسمه تعالی
شماره : ۷/۵۶/۵۰۲۸

تاریخ : ۱۴۰۱/۰۴/۱۲
از: اتاق اصناف ایران


به: روسای محترم اتاق های اصناف سراسر کشور


موضوع: احکام مالیاتی قانون جهش تولید دانش بنیانسلام علیکم ،


احتراما ، به پیوست تصویر نامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۱۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ سازمان امور مالیاتی کشور با موضوع احکام مالیاتی قانون جهش تولید دانش بنیان به منظور حمایت از کالاهای ایرانی ، تولیدات و خدمات شرکت ها و موسسات دانش بنیان با هدف جهت دهی حمایت های مالیاتی به سمت توسعه نوآوری و اقتصاد دانش بنیان به حضورتان ارسال می گردد . خواهشمند است مراتب را به نحو شایسته به کلیه اتحادیه ها و کارفرمایان صنفی اطلاع رسانی فرمایند .


سعید ممبینی
نامه آقای سعید ممبینی در رابطه با احکام مالیاتی قانون جهش تولید دانش بنیان


بسمه تعالی
شماره : ۲۰۰/۱۴۰۱/۱۸

تاریخ : ۱۴۰۱/۰۴/۰۷
بخشنامه


مخاطبان / ذینفعان: ادارات کل امور مالیاتی


موضوع: احکام مالیاتی قانون جهش تولید دانش بنیاناحکام مالیاتی جهش تولید دانش بنیان به شرح زیر ، برای اجراء ارسال می شود:


ماده ۲ ـ ستاد تسهیل و رفع موانع تولید موضوع ماده (۶۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور الحاقی مصوب ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ با همکاری دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و مرکز همکاری های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری موظف است نسبت به تشخیص نقاط آسیب پذیر اقتصادی و صنعتی ناشی از تحریم ها اقدام نموده و اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در حوزه های اقتصادی و صنعتی که در فهرست تحریم ها قرار گرفته اند را با ارائه مشاوره و رفع چالش های آنها در حوزه های آسیب پذیر از جمله تعاملاتی بین المللی ، مالیات ، گمرک ، تسهیلات بانکی و تبادلات ارزی مورد حمایت قرار دهد .


ماده ۷ ـ به منظور حمایت از کالاهای ایرانی ، تولیدات و خدمات شرکت ها و موسسات دانش بنیان:


الف ـدستگاه های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مجازند با شرکت ها و موسسات دانش بنیان و واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارک های علم و فناوری قرارداد مرتبط با کالا و خدمات دانش بنیان از محل بودجه پژوهشی در آن دستگاه ها منعقد نمایند . مزایای بندهای (الف) و (ب) ماده (۱۲) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور از کالای ایرانی به قراردادهای آنها در حوزه تولید کالا و خدمات دانش بنیان تسری می یابد .


ماده ۸ ـ در قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری و اختراعات:


ج ـمتن زیر جایگزین ماده (۱۰) می گردد:


ماده ۱۰ ـ کارکنان شاغل در پارک های علم و فناوری مشمول ماده (۹۱) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۰۳ با اصطلاحات و الحاقات بعدی می باشند . آئین نامه اجرائی این ماده ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد وزارتخانه های علوم ، تحقیقات و فناوری ، بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد .


ماده ۱۱ ـ با هدف جهت دهی حمایت های مالیاتی به سمت توسعه نوآوری و اقتصاد دانش بنیان:


الف ـدر ماده (۱۴۱) قانون مالیات های مستقیم عبارت (و کالاهای واسطه ای نیمه خام) بعد از عبارت های بیست درصد (۲۰%) درآمد حاصل از صادرات مواد خام و (فهرست مواد خام و کالاهای نفتی) اضافه می شود .


ب ـمعادل هزینه انجام شده برای فعالیت های تحقیق و توسعه ، به عنوان اعتبار مالیاتی با قابلیت انتقال به سنوات آتی به شرکت ها و موسسات متقاضی اعطاء می شود و معادل آن از مالیات قطعی شده سال انجام هزینه مذکور یا سال های بعد کسر می شود .


آئین نامه اجرایی این بند حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور ، وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد . مسئول نظارت بر اجرای این بند شورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانش بنیان می باشد .


پ ـیک بند به شرح زیر به عنوان بند (د) به ماده (۱۲۷) قانون مالیات های مستقیم الحاق می شود :


د ـکمک های بلاعوض دولتی به شرکت های دانش بنیان و واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارک های علم و فناوری با هدف توسعه فناوری .


ت ـبا هدف حمایت از تعمیق فناوری و استفاده حداکثری از توان شرکت های دانش بنیان ، موارد زیر به عنوان اعتبار مالیاتی با قابلیت انتقال به سنوات آتی به شرکت ها و موسسات متقاضی اعطا شده و به همین میزان از مالیات قطعی شده سال تخصیص سرمایه مذکور یا سال های بعد کسر می شود .


۱ ـحداکثر سی درصد (۳۰%) سرمایه گذاری مستقیم شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران و یا بازار اول و یا دوم فرابورس ایران و یا شرکت های دارای سرمایه ثبتی به میزان حداقل یک سی ام سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی ، در شرکت ها و موسسات دانش بنیان و فناور .


۲ ـ سرمایه گذاری غیرمستقیم شرکت های مذکور در جزء (۱) این بند در تاسیس یا افزایش سرمایه صندوق های پژوهش و فناوری موضوع ماده (۴۴) قانون رفع موانع تولید و رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و صندوق ها و نهادهای سرمایه گذاری موضوع بندهای (۲۰) و (۲۱) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادرار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴/۰۹/۰۱ که فعالیت آنها در تامین مالی فناوری و نوآوری و فعالیت های دانش بنیان به تائید شورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانش بنیان رسیده باشد .


آئین نامه اجرایی این بند حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور ، وزارتخانه های علوم ، تحقیقات و فناوری ، صنعت ، معدن و تجارت و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد . مسئول نظارت بر اجرای این بند و تعیین مصادیق سرمایه گذاری و توسعه ساز و کارهای متناسب با زیست بوم نوآوری ، شورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانش بنیان می باشد .


ماده ۱۳ ـ با هدف توسعه ارتباط دانشگاه با صنعت ، صنایع و واحدهای تولیدی دارای واحد تحقیق و توسعه که با یکی از واحدهای دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی مرتبط ، با اولویت استان محل استقرار آن صنعت یا واحد تولیدی ، تفاهم نامه همکاری منعقد نمایند ، قراردادهای تحقیق و توسعه مربوط با این تفاهم نامه ، مشمول مزایای طرح شده در بند (ب) ماده (۱۱) این قانون نیز می گردند . همچنین تمامی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی موظفند کارگروه ارتباط با صنعت و معدن را با حضور نمایندگان صنعت و یا واحدهای تولیدی ، با اولویت استان محل استقرار آن دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی ، تشکیل دهند .


ماده ۱۷ ـ با هدف توسعه صادرات محصولات دانش بنیان و ایجاد شبکه های شرکت های دانش بنیان در بخش های مختلف اقتصاد با اولویت تولید اقلام راهبردی موضوع ماده (۱) این قانون :


ب ـبانک مرکزی ، سازمان امور مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی موظفند با رعایت محرمانگی امکان دریافت الکترونیکی و برخط داده های مرتبط با فعالیت شرکت ها و موسسات دانش بنیان و فناور را برای معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و صندوق نوآوری و شکوفایی فراهم نمایند .


داود منظور
نامه داود منظور در رابطه بااحکام مالیاتی قانون جهش تولید دانش بنیان-صفحه یک
نامه داود منظور در رابطه بااحکام مالیاتی قانون جهش تولید دانش بنیان-صفحه دو
نامه داود منظور در رابطه بااحکام مالیاتی قانون جهش تولید دانش بنیان-صفحه سه