0
  • سبد سفارش کالا

اتحادیه صنف

تاریخ انتشار : ۱۲ تیر ۱۴۰۱ ساعت ۱۵:۴۵

بسمه تعالیدستگاه پوز

شماره : ۱۳۱۸۹۶/ب . م

تاریخ : ۱۴۰۱/۰۴/۰۸
از: اتاق اصناف تهران


به: اتحادیه صنف درودگران و مبلسازان تهران


موضوع: اعتراض اعضاء صنوف به مبنا قراردادن محاسبه تراکنش دستگاه های پوزسلام علیکم ،


احتراما ، به پیوست تصویر نامه شماره ۴۶۳۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۱ اتاق اصناف ایران در خصوص اعتراض اعضاء صنوف به مبنا قرار دادن محاسبه تراکنش دستگاه های پوز مبنی بر اخذ مالیات مراتب جهت اطلاع و بهره برداری لازم ارسال می گردد.


و من الله التوفیق

قاسم نوده فراهانی

رئیس اتاق اصناف تهران
نامه آقای نوده فراهانی رئیس اتاق اصناف تهران


بسمه تعالی
شماره : ۷/۵۶/۴۶۳۵

تاریخ : ۱۴۰۱/۰۴/۰۱
از: اتاق اصناف ایران


به: جناب آقای پاکدامن

معاون محترم درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور


موضوع: اعتراض اعضاء صنوف به مبنا قراردادن محاسبه تراکنش دستگاه های پوزسلام علیکم ،


احتراما ، برابر گزارشات واصله از اتاق های اصناف سراسر کشور و صنوف مختلف طی هفته اخیر که تعداد محدودی از آن ها به پیوست ارسال گردیده است ، کارفرمایان صنفی با رسته های مختلف درخصوص اعتراض اعضاء صنوف مذکور به مبنا قرار دادن محاسبه تراکنش های دستگاه پوز جهت اخذ مالیات و بی توجهی اداره کل محترم امور مالیاتی شهرستان ها به روش کارکرد و بهره برداری بنگاه های یاد شده از دستگاه پوز و همچنین نسبت به بازنگری در ضرایب سود رسته های صنفی به دلیل تفاوت ضرایب اعلامی توسط سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با ضرایب اعلامی توسط سازمان امور مالیاتی کشور و تعیین میزان مالیات مقطوع موضوع تبصره ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم با توجه به رعایت قوانین و مقررات و شرایط اقتصادی ، تورم ناشی از تحریم ها و به ویژه کاهش فروش ناشی از تعطیلی ها و یا مشکلات مربوط به کرونا که خسارت زیادی را تمامی صنوف متحمل گردیده اند ، جهت استحضار ، بررسی و اتخاذ تصمیم آنی به جهت رفع مشکلات مذکور به حضورتان ارسال می گردد .


از توجه و پیگیری فوری که خواهید فرمود کمال تشکر و قدردانی را دارد .


سعید ممبینی
نامه آقای ممبینی به آقای پاکدامن