0
  • سبد سفارش کالا

اتحادیه صنف

تاریخ انتشار : ۱۱ تیر ۱۴۰۱ ساعت ۲۰:۱۰

بسمه تعالی
شماره : ۱۳۱۷۴۹/ب . م

تاریخ : ۱۴۰۱/۰۴/۰۸
از: اتاق اصناف تهران


به: اتحادیه صنف درودگران و مبلسازان تهران


موضوع: راهنمای معرفی حساب های تجاری در درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتیسلام علیکم ،


احتراما ، به پیوست تصویر نامه شماره ۴۶۶۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۴ اتاق اصناف ایران در خصوص راهنمای معرفی حساب های تجاری در درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی به همراه ضمائم پیوستی جهت اطلاع و بهره برداری لازم ارسال می گردد .


و من الله التوفیق

قاسم نوده فراهانی

رئیس اتاق اصناف تهران
نامه آقای نوده فراهانی رئیس اتاق اصناف تهران


بسمه تعالی
شماره : ۷/۵۶/۴۶۶۶

تاریخ : ۱۴۰۱/۰۴/۰۴
از: اتاق اصناف ایران


به: روسای محترم اتاق های اصناف سراسر کشور


موضوع: راهنمای معرفی حساب های تجاری در درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتیسلام علیکم ،


احتراما ، به پیوست تصویر نامه شماره ۲۶۸/۴۹۱۴/ص مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۸ سازمان امور مالیاتی مرکز تنظیم مقررات ، نطام پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان با هدف آشنایی و تسهیل ثبت حساب های تجاری و عملیاتی نموده ماده 10 قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان ( راهنمای نحوه معرفی حساب های تجاری در درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی ) به حضورتان ارسال می گردد .


خواهشمند است مراتب را به نحو شایسته به کلیه اتحادیه ها و کارفرمایان صنفی اطلاع رسانی فرمایند .


سعید ممبینی
مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان
راهنمای معرفی حساب های تجاری در پرتال ثبت نام و خدمات جامع الکترونیک مالیاتی
داشبورد مالیاتی
سامانه ثبت نام الکترونیک
زبانه حساب ها/ مجوزها
الصاق حساب های بانکی تجاری به پرونده
پاسخ در جواب استعلام
تکراری در ثبت نام