0
  • سبد سفارش کالا

اتحادیه صنف

تاریخ انتشار : 11 خرداد ۱۴۰۱ ساعت 13:44

بسمه تعالی
شماره : /126087 ب. م

تاریخ : 1401/03/10
از : اتاق اصناف تهران


به : اتحادیه صنف درودگران و مبلسازان تهران


موضوع : معافیت سالیانه حقوق و نرخ مالیات بر درآمد حقوق سال 1401سلام علیکم ،


احتراما ، به پیوست تصویر نامه شماره 3245 مورخ 1401/03/02 اتاق اصناف ایران در خصوص معافیت سالیانه حقوق و نرخ مالیات بر درآمد حقوق سال 1401 وفق مقررات جز (5) بند ( الف ) و بند (ب) تبصره 12 قانون بودجه سال 1401 به همراه دستورالعمل پیوستی جهت اطلاع و بهره برداری لازم ارسال می گردد .


و من الله التوفیق

قاسم نوده فراهانی

رئیس اتاق اصناف تهرانبسمه تعالی
شماره : 7/56/3245

تاریخ : 1401/03/02
از : اتاق اصناف ایران


به : روسای محترم اتاق های اصناف سراسر کشور


موضوع : معافیت سالیانه حقوق و نرخ مالیات بر درآمد حقوق سال 1401سلام علیکم ،


احتراما ، به پیوست تصویر نامه شماره 200/1401/13 مورخ 1401/2/28 سازمان امور مالیاتی کشور با موضوع معافیت سالیانه حقوق و همچنین نرخ مالیات بر درآمد حقوق سال 1401 وفق مقررات جزء (5) بند ( الف) و بند (ب) تبصره 12 قانون بودجه سال 1401 کل کشور جهت بهره برداری به حضورتان ارسال می گردد .


خواهشمند است مراتب را به نحو شایسته به کلیه اتحادیه ها و واحدهای صنفی اطلاع رسانی فرمایند .


سعید ممبینیبسمه تعالی
شماره : 200/1401/13

تاریخ : 1401/02/28
مخاطبان / ذینفعان : ادارات کل امور مالیاتی


موضوع : معافیت سالانه حقوق و همچنین نرخ مالیات بردرآمد حقوق سال 1401 وفق مقررات جز (5) بند (الف) و بند (ب) تبصره 12 قانون بودجه سال 1401 کل کشورنظر به سئوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص مالیات بردرآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی در سال 1401 با توجه به جزء ( 5 ) بند ( الف ) و بند (ب) تبصره (12) ماده واحد ، قانون بودجه سال 1401 کل کشور ، مقرر می دارد :


1 ـ با توجه به جزء (5) بند (الف ) تبصره (12) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی شامل حق شغل ، حق شاغل ، فوق العاده مدیریت و فوق العاده مستمر و غیرمستمر و سایر پرداختی ها و کارانه به استثنای عیدی پایان سال پس از کسر معافیت های مقرر در قانون مالیات های مستقیم و سایر قوانین و همچنین موارد عدم شمول مواد 82 و 83 قانون مالیات های مستقیم شامل کمک هزینه مهد کودک ، یارانه غذا ، ایاب و ذهاب ، هزینه مسکن ، کمک هزینه ورزش و کمک هزینه تلفن همراه به نرخ های زیرمشمول مالیات می باشد :


ـ تا مبلغ ششصد و هفتاد و دو میلیون ( 672.000.000 ) ریال ، معاف از مالیات ( معافیت موضوع ماده 84 قانون ) .


ـ نسبت به مازاد ششصد و هفتاد و دو میلیون ( 672.000.00 ) ریال تا یک میلیارد و هشتصد میلیون ( 1.800.000.000 ) ریال ، ده درصد (10% ) .


ـ نسبت به مازاد یک میلیارد و هشتصد میلیون ( 1.800.000.000 ) ریال تا سه میلیارد ( 3.000.000.000 ) ریال پانزده درصد (15% )


ـ نسبت به مازاد سه میلیارد ( 3.000.000.000 ) ریال تا چهار میلیارد و دویست میلیون ( 4.200.000.000 ) ریال ، بیست درصد ( 20% )


ـ نسبت به مازاد چهار میلیارد و دویست میلیون ( 4.200.000.000 ) ریال به بالا ، سی درصد ( 30% )


2 ـ باتوجه استثنای عیدی پایان سال از نرخ های مذکور در جزء (5) بند ( الف ) تبصره 12ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور ، عیدی پایان سال پس از کسر معافیت های مقرر قانونی از جمله معافیت موضوع بند (10) ماده 91 قانون مالیات های مستقیم ، طبق مقررات قسمت اخیر ماده 85 قانون اخیرالذکر مشمول مالیات می باشد .


3 ـ کلیه پرداخت های نقدی و غیرنقدی اعم از مستمر و غیرمستمر از جمله حق التدریس ، حق الزحمه ، ساعتی ، حق نظارت و پاداش شوراهای حل اختلاف که توسط پرداخت کننده غیر اصلی حقوق انجام می شود ، پس از کسر معافیت های مقرر در قانون مالیات های مستقیم و سایر قوانین ( به استثنای معافیت موضوع ماده 84 قانون مالیات های مستقیم ) به نرخ های مقرر در جز (5) بند (الف ) تبصره 12 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور مشمول مالیات می باشد .


4 ـ حق التحقیق ، حق پژوهش و قراردادهای پژوهشی و تحقیقاتی دارای شرایط صدر تبصره (2) ماده 86 قانون مالیات های مستقیم به نرخ مقرر در قسمت اخیر تبصره مذکور ( به نرخ 5 درصد ) مشمول مالیات می باشد .


این بخشنامه جایگزین بخشنامه شماره 200/1401/7 مورخ 1401/02/10 می شود .


داود منظوربسمه تعالی
شماره : 200/1401/7

تاریخ : 1401/02/10
مخاطبان / ذینفعان : ادارت کل امور مالیاتی


موضوع : معافیت سالانه حقوق و همچنین نرخ مالیات بر درآمد حقوق سال 1401 وفق مقررات جز ( 5 ) بند (الف) و بند ( ب ) تبصره 12 قانون بودجه سال 1401 کل کشور مقرر می دارد :1 ـ سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (84) قانون مالیات های مستقیم در سال 1401 مبلغ ششصد و هفتاد و دو میلیون ( 672.000.000 ) ریال تعیین می شود .


2 ـ نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی اعم از مجموع مندرج در احکام کارگزینی شامل حق شغل ، حق شاغل ، فوق العاده مستمر و غیر مستمر و سایر پرداختی ها و کارانه به استثنای عیدی پایان سال به شرح ذیل می باشد :


ـ به نسبت به مازاد ششصد و هفتاد و دو میلیون ( 672.000.000 ) ریال تا یک میلیارد و هشتصد میلیون ( 1.800.000.000 ) ریال ، ده درصد ( 10% )


ـ نسبت به مازاد یک میلیارد و هشتصد میلیون ( 1.800.000.000 ) ریال تا سه میلیارد ( 3.000.000.000 ) ریال ، پانزده درصد ( 15% )


ـ نسبت به مازاد سه میلیارد ( 3.000.000.000 ) ریال تا چهار میلیارد و دویست میلیون ( 4.200.000.000 ) ریال ، بیست درصد ( 20% )


ـ نسبت به مازاد چهار میلیارد و دویست میلیون ( 4.200.000.000 ) ریال به بالا ، سی درصد ( 30% )


3 ـ با توجه به اینکه عیدی پایان سال از نرخ های مقرر در جزء ( 5) بند ( الف ) تبصره 12 قانون بودجه سال 1401 کل کشور مستثنی گردیده است ، درآمد عیدی در سال یاد شده پس از اعمال معافیت مالیاتی موضوع بند (10) ماده 91 قانون مالیات های مستقیم ، مشمول مقررات و نرخ های ماده 85 قانون مالیات های مستقیم خواهد بود .


به عنوان مثال ، چنانچه درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق قبل از پرداخت عیدی پایان سال پنج میلیارد و سیصد میلیون ( 5.300.000.000 ) ریال و عیدی پایان سال دویست میلیون ( 200.000.000 ) ریال باشد ، مالیات عیدی پایان سال به شرح ذیل محاسبه می شود :


4 ـ حق التحقیق ، حق پژوهش و قراردادهای پژوهشی و تحقیقاتی دارای شرایط صدر تبصره (2) ماده 86 قانون مالیات های مستقیم به نرخ مقرر در قسمت اخیر تبصره مذکور ( به نرخ 5 درصد ) مشمول مالیات می باشد .


معافیت سالانه به اضافه هفت برابر معافیت موضوع ماده 85 قانون مالیات های مستقیم


672.000.000 * 8 = 5.376.000


درآمد مشمول مالیات عیدی پایان سال پس از کسر معافیت موضوع بند 10 ماده 91 قانون مالیات های مستقیم


200.000.000 - 56.000.000 = 144.000.000


5.300.000.000 + 144.000.000 = 5.444.000.0007.600.000 + 13.600.000 = 21.200.000


4 ـ با توجه به اینکه در مقررات بودجه ای مورد اشاره حکم خاصی برای اعضای رسمی هیات علمی پیش بینی نشده است ، بنابراین اشخاص مذکور مشمول نرخ های مقرر در تبصره جزء (5) بند (الف ) تبصره 12 قانون بودجه سال 1401 کل کشور می باشند .


5 ـ نرخ مالیات بر درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق ، موضوع بند 2 به شرح ذیل است :

6 ـ با عنایت به مفاد جزء (5) بند ( الف ) تبصره 12 قانون یاد شده ، معافیت های مقرر در فصل مالیات بر درآمد حقوق و سایر قوانین و همچنین موارد عدم شمول مواد 82 و 83 قانون مالیات های مستقیم از قبیل کمک هزینه مهدکودک ، یارانه غذا ، ایاب و ذهاب و ... به قوت خود باقی است .


ـ به موجب بند ( ب ) تبصره 12 قانون بودجه سال 1401 کل کشور : کلیه پرداخت های مشابه حقوق و دستمزد مانند مشمول مفاد جز (5) بند (الف ) این تبصره است و باید به صورت ماهانه پرداخت شود .


بنابراین : ( الف ) ـ پرداخت هایی که از طرف پرداخت کننده اصلی حقوق به عمل می آید ، با رعایت مقررات پس از کسر معافیت ساده 84 و سایر معافیت های مقرر در قانون مالیات های مستقیم و سایر قوانین به نرخ های مقرر در جز (5) بند (الف ) تبصره 12 قانون مذکور مشمول مالیات حقوق خواهد بود ، همچنین پرداخت هایی که از طرف غیرپرداخت کننده اصلی حقوق انجام می شود با رعایت مقررات و بدون اعمال معافیت ماده 84 قانون مالیات های مستقیم به نرخ های مقرر در جز (5) بند (الف) تبصره 12 مشمول مالیات می باشد . به این ترتیب اجرای حکم تبصره (1) ماده 86 قانون مالیات های مستقیم در ارتباط با نرخ ده درصد (10% ) موضوعیت نخواهد داشت .


(ب) ـ مفاد تبصره (2) ماده 86 قانون مالیات های مستقیم در سال 1401 برای حق التدریس پرداختی موضوعیت نداشته و حق التدریس مذکور حسب مورد مشمول مقررات بند (الف) فوق الذکر خواهد بود .


داود منظور