0
  • سبد سفارش کالا

همکاران ستادی

محمد عزیزاللهی

مسئول صدور و تمدید پروانه کسب ، مسئول فنی و هماهنگی امور

محمد رسولی

مسئول صدور و تمدید پروانه کسب

فاطمه مرادیان

مسئول امور مالی اعضاء

فرزانه کبیری

مسئول حسابداری

ندا شیرازی پور

مسئول دبیر خانه

شقایق رستم

مسئول بایگانی

مریم خونیکی

مسئول تایپ و امور دفتری

فرزاد الوندی

مسئول مکاتبات کمیسیون شکایات

الهه کریمی

مسئول تلفن خانه

زهره زین الدین

مسئول تشریفات

امیرحسین گیویان

بازرس اتحادیه

علیرضا عباسی

مسئول انتظامات

همکاران کمیسیون شکایات

فاضل مولائی

نائب رئیس کمیسیون شکایات

فتحعلی رمضانی

عضو کمیسیون شکایات

غلامحسین ابوالحسنی شاهرودی

دبیر کمیسیون شکایات

همکاران کمیسیون حل اختلاف

مهدی ثقفی

ریاست کمیسیون حل اختلاف

صفی الله الیاسی

نائب رئیس کمیسیون حل اختلاف

مسعود دولت نیا

عضو کمیسیون حل اختلاف

حسین عباسی

عضو کمیسیون حل اختلاف

علی رنگرز

دبیر کمیسیون حل اختلاف

همکاران کمیسیون فنی

حسین علیزاده

ریاست کمیسیون فنی

حسن آزادگان قمی

نائب رئیس کمیسیون فنی

داوود ابراهیمی

عضو کمیسیون فنی

مهدی شیخ سلفی

عضو کمیسیون فنی

مجید غلام آزاد

دبیر کمیسیون فنی

همکاران کمیسیون آموزش

سعداله فرخ نژاد مقدم

رئیس کمیسیون آموزش

داوود ربیع

نائب رئیس کمیسیون آموزش

امیر نجفی زاده

عضو کمیسیون آموزش

امیر جعفری سلمانی

عضو کمیسیون آموزش

سید امبر عباس افشار

دبیر کمیسیون آموزش

همکاران کمیسیون مالیاتی

محسن شهپرنیا

ریاست کمیسیون مالیاتی

حسین بهنام شجاعی

عضو کمیسیون مالیاتی

کاظم خاکی

عضو کمیسیون مالیاتی

ابراهیم عابدی

عضو کمیسیون مالیاتی

مسلم حیدری

عضو کمیسیون مالیاتی

یارعلی حسینی اصلی

عضو (اصلی) کمیسیون مالیاتی

وحید رجبعلی

عضو (علی البدل) کمیسیون مالیاتی

صدور و تمدید پروانه کسب

محمد رسولی

مسئول صدور و تمدید پروانه کسب

محمد عزیزاللهی

مسئول صدور و تمدید پروانه کسب ، مسئول فنی و هماهنگی امور

فاطمه مرادیان

مسئول امور مالی اعضاء