0
  • سبد سفارش کالا

اعضای اصلی

علیرضا عباسی

ریاست اتحادیه بیشتر

سید اکبر سید آقا

نایب رئیس اول اتحادیه بیشتر

علی اصغر دمیرچی

نایب رئیس دوم اتحادیه بیشتر

فرزند علی قیطاسی

دبیر اتحادیه بیشتر

عبدالحسین عباسی

خزانه دار اتحادیه بیشتر

محمد حسن طوسی

عضو هیئت مدیره اتحادیه بیشتر

غلامرضا باقری

عضو هیئت مدیره اتحادیه بیشتر

شعبان ابراهیمی

بازرس هیئت مدیره اتحادیه بیشتر

اعضای علی البدل

سید هادی علوی

عضو علی البدل هیئت مدیره اتحادیه بیشتر

حسن احمدیان

عضو علی البدل هیئت مدیره اتحادیه بیشتر

محمد اسمعیلی غلامی

عضو علی البدل بازرس هیئت مدیره اتحادیه بیشتر