0
  • سبد سفارش کالا

کمیسیون ها

کمیسیون فنی :

ماده ۹ ـ وظایف کمیسیون فنی :

۱ ـ هماهنگی برای برگزاری آزمون صلاحیت فنی از متقاضیان پروانه کسب با مجوز سازمان های ذی ربط ( و یا در قالب تفاهم نامه یا توافق نامه با آن ها ) جهت مشاغل فنی.
۲ ـ اظهارنظر در مورد تعیین ابزار فنی و متراژ مورد نیاز جهت اخذ پروانه کسب.
۳ ـ بررسی و اظهارنظر کارشناسی در مورد پرونده های ارجاعی از کمیسیون های حل اختلاف و رسیدگی به شکایات.
۴ ـ همکاری با اتحادیه در جهت تشکیل بورس کالایی ، روز بازارها و مکان استقرار میادین کالا.
۵ ـ کارشناسی مربوط به نرخ گذاری کالا و خدمات.
۶ ـ اظهارنظر در مورد ساعت کار اصناف و ضوابط ترافیکی برای صدور پروانه کسب.
۷ ـ انجام سایر امور ارجاعی از سوی اتحادیه.

کمیسیون آموزشی :

ماده ۱۰ ـ وظایف کمیسیون آموزش :

۱ ـ نیازسنجی ، برنامه ریزی و هماهنگی برگزاری دوره های آموزشی.
۲ ـ همکاری در برگزاری دوره های آموزشی متقاضیان صدور و تمدید پروانه کسب ( موضوع بند ن ماده 30 قانون ) بررسی و ارائه پیشنهاد در خصوص دوره های آموزشی مورد نیاز جهت ارتقاء دانش و مهارت اعضاء.
۳ ـ همکاری در برگزاری دوره های آموزشی تخصصی فنی ( مهارت شغلی ) به منظور بالا بردن میزان اطلاعات و مهارت فنی و ارتقاء کارآیی صاحبان واحدهای صنفی.
۴ ـ انجام سایر امور ارجاعی از سوی اتحادیه.

کمیسیون بازرسی :

ماده ۱۱ ـ وظایف کمیسیون بازرسی :

۱ ـ بازدید از مکان واحد صنفی و ارائه گزارش به اتحادیه در خصوص افراد متقاضی صدور و تمدید پروانه کسب.
۲ ـ همکاری لازم با واحدهای بازرسی و نظارت اتاق شهرستان و یا سازمان و اداره صنعت ، معدن و تجارت در راستای اجرای طرح های ویژه نظارتی و یا بازرسی های خاص فصلی.
۳ ـ شناسایی و ارائه گزارش در مورد واحدهای فاقد پروانه کسب.
۴ ـ انجام سایر امور ارجاعی از سوی اتحادیه.

سایر مقررات :

ماده ۱۲ ـ در صورت بروز اختلاف صنفی بین افراد صنفی و اتحادیه ، مراتب به اتاق اصناف شهرستان جهت رسیدگی و صدور رای ارجاع می شود . طرف معترض نسبت به رای صادر شده می تواند ظرف بیست روز اعتراض خود را به کمیسیون نظارت تسلیم دارد . نظر کمیسیون نظارت قطعی و لازم الاجرا خواهد بود . در صورت اعتراض هر یک از طرفین می توانند به مراجع ذی صلاح قضایی مراجعه کنند .
ماده ۱۳ ـ در اتحادیه هایی که به لحاظ شرایط و یا مضیقه مالی امکان تشکیل کمیسیون ها به طور مستقل ممکن نباشد به تصویب کمیسیون اجلاس عمومی اتاق ذی ربط کمیسیون های مشترک با رعایت مفاد این آئین نامه به شرح زیر تشکیل می گردد .
الف ) کمیسیون بازرسی .
ب ) رسیدگی به شکایات و حل اختلاف .
ج ) فنی و آموزشی .
ماده ۱۴ ـ در صورت استعفا ، فوت ، عزل ، حجر و یا غیبت ( حداکثر پنج جلسه متناوب و یا سه جلسه متوالی ظرف شش ماه بدون موافقت قبلی و مکتوب اتحادیه ) هر عضو کمیسیون ، اتحادیه مکلف است حداکثر ظرف مدت یک هفته شخص دیگری را با رعایت بند (۱) ماده (۳) این آئین نامه جایگزین نماید . عزل اعضای کمیسیون ها به پیشنهاد اتحادیه و تصویب اتاق اصناف می باشد .
ماده ۱۵ ـ بودجه هر کمیسیون و حق الزحمه اعضای آن از طریق پیش بینی در بودجه سالیانه اتحادیه تامین اعتبار می گردد و دریافت هر گونه وجه توسط اعضای کمیسیون از ارباب رجوع تحت هر عنوان ممنوع است .
ماده ۱۶ ـ اتحادیه مکلفند در پایان هر فصل ، آمار مربوط به عملکرد و نتایج حاصله از تصمیمات هر یک از کمیسیون ها را به اتاق اصناف ارائه نمایند .
ماده ۱۷ ـ این آئین نامه مشتمل بر (۱۲) ماده و (۲) تبصره در اجرای تبصره (۲) بند (ط) ماده (۳۰) قانون نظام صنفی توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت و با نظر خواهی از اتاق اصناف مراکز استان ها تهیه و در تاریخ ۰۷/۰۵/۱۳۹۴ به تصویب وزیر صنعت ، معدن و تجارت رسید و از تاریخ تصویب آئین نامه قبلی لغو می گردد .

کمیسیون حل اختلاف :

ماده ۷ ـ

وظایف کمیسیون حل اختلاف رسیدگی به اختلافات صنفی افراد صنفی و صلح و سازش بین آنان می باشد که از طریق اتحادیه به کمیسیون ارجاع می گردد .

ماده ۸ ـ ترتیب رسیدگی در کمیسیون حل اختلاف :

۱ ـ شکایت افراد صنفی باید در دفتر اتحادیه ثبت و حسب نوبت در دستور کار کمیسیون قرار گیرد ، کمیسیون موظف است حداکثر ظرف مدت یک هفته به شکایات رسیدگی و نظر خود را به اتحادیه برای اقدام قانونی اعلام نماید .
۲ ـ در هر مورد اعضای کمیسیون پس از طرح موضوع و استماع نظرات طرفین و بررسی مستندات ارائه شده ، نظر خود را اعلام خواهند نمود و در صورت عدم حصول سازش بین طرفین به صدور نظریه مبادرت خواهد شد .
توجه :
ـ به نظر می رسد با توجه به ماده (۷۲) قانون نظام صنفی سهو قلم شده و مدت ۵ روز صحیح است .
ـ به نظر می رسد با عنایت به ماده (۷۲) قانون نظام صنفی عبارت ( طی یک هفته ) سهو قلم شده و زاید است .
۳ ـ چنانچه در جریان رسیدگی کمیسیون به اختلافات مطروحه صنفی تخلفاتی احراز گردد ، حسب مورد به ترتیب مقرر در قانون و مقررات نظام صنفی اقدام خواهد شد .
تبصره : چنانچه عضو اتحادیه کشوری به نظر اتحادیه اتاق ایران معترض باشد می تواند ظرف مدت بیست روز پس از زمان ابلاغ ، اعتراض خود را به دبیرخانه هیات عالی نظارت منعکس نماید . دبیرخانه موظف است برابر مقررات به موضوع رسیدگی نماید .

کمیسیون رسیدگی به شکایات :

ماده ۵ ـ

وظیفه کمیسیون رسیدگی به شکایات ، رسیدگی به شکایات خریداران و مصرف کنندگان و گزارش بازرسان و ناظران موضوع ماده (۵۲) قانون می باشد که از طریق اتحادیه به کمیسیون ارجاع می گردد .

ماده ۶ : ترتیب رسیدگی در کمیسیون رسیدگی به شکایات :

۱ ـ کلیه اشخاص می توانند شکایت و یا گزارش خود را در مورد تخلفات صنفی ، به اتحادیه مربوط اعلام نمایند . اتحادیه موظف است موضوع را ظرف مهلت دو روز کاری رسیدگی و به کمیسیون مذکور ارجاع نماید .
۲ ـ کمیسیون رسیدگی به شکایت موظف است ظرف مدت یک هفته شکایات دریافتی را با حضور شاکی و متشاکی مورد رسیدگی قرار داده و نظر خود را طی یک هفته به اتحادیه برای اقدامات قانونی اعلام نماید .
۳ ـ اتحادیه موظف است حداکثر ظرف مدت سه روز کاری شکایت دریافتی و نظر کمیسیون را مورد بررسی قرار داده و در صورت احراز عدم تخلف فرد صنفی ، یا انصراف شاکی ، با اعلام مراتب ، پرونده را مختومه نماید و در صورت احراز تخلف و یا اعتراض شاکی ، پرونده را از طریق واحد بازرسی و نظارت اتاق اصناف به سازمان تعزیرات حکومتی و یا ادارات تابعه آن در شهرستان ها برای رسیدگی ارسال نماید .