اطلاعیه مهم در خصوص عدم اعمال ضریب حق بیمه در مفاصا حساب قراردادهای پیمانی

بدینوسیله به آگاهی میرساند، چنانچه کارگاههای تولیدی ، صنعتی و خدمات مهندسی در قالب قراردادهای پیمانی ، موضوع قرارداد را در محیط کارگاه و با نیروی کار کارگاه انجام دهند، در این صورت سازمان تامین اجتماعی براساس لیست و بازرسی کارگاه حق بیمه متعلقه را مطالبه نموده و مفاصا حساب قراردادهای پیش گفته بدون اعمال ضریب حق بیمه صادر خواهد شد                                  

  اتحادیه صنف درودگران و مبلسازان تهران

Share this article

درباره اتحادیه

متن

آخرین خبر ها

خبر نامه

با ثبت نام در خبر نامه از جدید ترین خبر های اتحادیه با خبر شوید