عدم تحویل واحد صنفی به غیر

بدینوسیله به اعضای محترم صنف یادآور می نماید که چنانچه در مدت اعتبار پروانه کسب واحد صنفی به غیر واگذار شده و یا در مورد اماکن استیجاری ، مورد اجاره تخلیه گردد قانونا" اعلام مراتب واگذاری از طرف صاحب واحد به اتحادیه ضروری است، در صورت اهمال در ایفای این تکلیف، ممکن است تخلفات احتمالی فرد بعدی که مورد شناسایی قرار نگرفته ، دامنگیر صاحب پروانه گردد، ولو اینکه پیش تر محل را ترک یا واگذار نموده باشد.

همچنین جهت آگاهی از حقوق و تکالیف دارنده جواز شایسته است تا مقررات مندرج در ((قانون نظام صنفی)) و ((آئین نامه های اجرایی مربوطه)) مورد مطالعه و تدقیق قرار گیرد. بدیهی است جهل به قانون رافع به مسئولیت نخواهد بود.  

Share this article

درباره اتحادیه

متن

آخرین خبر ها

خبر نامه

با ثبت نام در خبر نامه از جدید ترین خبر های اتحادیه با خبر شوید