اطلاعیه مهم اتحادیه صنف درودگران ومبلسازان تهران

درخصوص ساماندهی واحدهای صنفی فاقد پروانه و اشخاص دارای نقص مدارک از طریق صدور پروانه کسب موقت یکساله

بدینوسیله باطلاع کلیه افراد مشغول در رسته های صنفی اتحادیه صنف درودگران و مبلسازان تهران که بنابه شرایطی مانند نداشتن مدارک دارایی و شهرداری معتبر موفق به تحصیل پروانه کسب دائم نگردیده اند میرساند به تجویز حاصل از بخشنامه اتاق اصناف ، صدور پروانه کسب موقت یکساله با ارائه اوراق شناسایی ، گواهی سلامت و عدم سوء پیشینه و دلیل مالکیت بر عین یا منافع محل (ولو مدارک عادی) امکان پذیر خواهد بود. بدیهی است مسئولیت عواقب سهل انگاری ، پلمب محل طبق ماده 27 و 28 قانون نظام صنفی و محرومیت از امتیازات پروانه کسب به عهده فرد مربوطه بوده و شایان ذکر است هرگونه فعالیت و تبلیغ بدون پروانه تخلف و مستوجب ارجاع به مراجعه صالحه  و حتی وضع جریمه خواهد بود

Share this article

درباره اتحادیه

متن

آخرین خبر ها

خبر نامه

با ثبت نام در خبر نامه از جدید ترین خبر های اتحادیه با خبر شوید